Rubriky
Česká Lípa

Mapa míst pro volné pobíhání psů v České Lípě

Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa upravuje vyhláška 5/2020

Moje mnohahodinové hraní s online mapami mapbox.com začalo díky dotazu kamaráda Vítka, který mi dorazil v pátek do Messengeru.

„Ahoj. Nevíš náhodou, kde nebo jestli vůbec najdu mapu na venčení psů? Kde můžou kálet a nechat to tam?“

— Vítek

„Dobrý dotaz, teď se měnila vyhláška, mrknu, zda je součástí mapa.“

— já

V prosinci 2020 jsme na zastupitelstvu města Česká Lípa schvalovali novou obecně závaznou vyhlášku 5/2020, která drobně upravila prostory vymezené pro volné pobíhání psů. Dosavadní vyhláška 2/2013 byla z ledna 2013.

Na webu města je vyhláška umístěná v podobě PDF souboru s naskenovanými listy textové i přílohové části. Pokusil jsem se vytvořit online verzi mapy se všemi dvaceti vymezenými prostory pro volné pobíhání psů. Mapu, ve které se dá jak na počítači tak na mobilu snadno posouvat a zoomovat a omrknout, kde všechny ty plochy vyjmenované vyhláškou jsou.

Příloha vyhlášky je ve formě naskenované mapy s orientačním zákresem ploch s uvedením parcelních čísel, pokusil jsem se tedy polohu a tvar mnohoúhelníků, které definují jednotlivé plochy, odhadnout a napozicovat co nejpřesněji. Přestože jsem pracoval také s katastrální mapou, berte to, prosím, jako orientační zákres.

Příklad jedné ze stránek příloh vyhlášky 5/2020, mapa jedné z dvaceti ploch určených pro volné obíhání psů.
Ukázka jedné ze stránek příloh vyhlášky 5/2020, mapa jedné z dvaceti ploch určených pro volné obíhání psů (sken papírové verze do PDF).

Dvanáct míst pro volné pobíhání psů je ve městě Česká Lípa a zbylých osm v některé z městských částí (Manušice, Častolovice, Písečná, Dobranov, Vítkov, Vlčí důl, Žizníkov, Okřešice).

České otázky k venčení psů v České Lípě

Můžu na „venčicích plochách“ nechat svého psa pobíhat volně?

Ano. Pes může být bez vodítka, ale musíte mu věnovat svoji plnou pozornost a mít jej pod dohledem a přímým vlivem. Musíte být schopní jej přivolat, ručíte za něj.

Jakou pokutu může městská policie udělit, když po svém psovi neuklidím exkrement z veřejného prostranství?

Za tento přestupek hrozí pokuta až dvacet tisíc korun.

Musím sbírat exkrementy, když pes vykoná potřebu na některé z ploch určených pro volné pobíhání psů?

Tady bude odpověď, až ji zjistím. #todo

Proč je tolik ploch pro volné pobíhání psů v městských částech České Lípy, které jsou spíše vesnického typu? Tam snad nejsou tolik potřeba, ne?

Tady bude odpověď, až ji zjistím. #todo

Online mapa míst pro volné pobíhání psů v České Lípě

Po několika hodinách pokusů se mi podařilo vytvořit online mapu se zakreslením všech dvaceti ploch. Zkuste si po zobrazení mapy v novém okně měnit měřítko, zoomovat na jednotlivé plochy.

Ukázka mapy míst pro volné pobíhání psů.
Ukázka přiblížení mapy na plochu pro volné pobíhání psů na Ladech.

Zobrazení „psí mapy“ v Mapy.cz

Pokud byste si chtěli mapu zobrazit v Seznamáckých Mapách, budete potřebovat soubor formátu .KML, do kterého jsem vložil jednak dvacet polygonů a jednak dvacet bodů (špendlíků), aby byly plochy při malém zvětšení vůbec k nalezení.

📁 Soubor ve formátu KML ke stažení.

Stažený soubor .KML pak jednoduše v počítači „přetáhnete“ do okna prohlížeče, ve kterém máte otevřené Mapy.cz.

Ukázka zobrazení ploch v prostředí webové aplikace Mapy.cz po importu .KML souboru s daty jednotlivých polygonů (celek).
Ukázka zobrazení ploch v prostředí webové aplikace Mapy.cz po importu .KML souboru s daty jednotlivých polygonů (přiblížení).
Ukázka zobrazení v Mapy.cz (fotomapa + plochy pro volné pobíhání psů).

Použité aplikace a služby

  • mapbox.com — aplikace pro vytváření map s vlastními uživatelskými daty
  • geojson.io — zobrazení, editace, konverze (KML vs. GeoJSON atd.)
  • mapy.cz — mapový portál české internetové jedničky Seznam.cz

Zdrojová data na hraní


Jelikož je vyhláška na webu města vložena strojově nečitelně (naskenované listy), vkládám ji v elektronicky čitelném formátu v plném znění sem.

Znění vyhlášky 5/2020, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů


MĚSTO ČESKÁ LÍPA
Zastupitelstvo města Česká Lípa
Obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 5/2020,
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů

Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 16.12.2020 usnesením č. 289/B/2020 usneslo vydat na základě ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d), § 35 a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Předmět úpravy
Předmětem této vyhlášky je stanovení pravidel pro pohyb psů na veřejných prostranstvích a vymezení prostor pro volné pobíhání psů na území města Česká Lípa.

Článek 2
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
1) Na veřejných prostranstvích ve městě Česká Lípa, je možný pohyb psů pouze na vodítku.
2) Splnění povinností stanovených v odst. 1 zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem.
3) Pravidla stanovená v odst. 1 se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně vycvičené jako průvodci zdravotně postižených osob.
4) Znečištění veřejného prostranství psími výkaly a jejich neodstraněním je přestupkem.

Článek 3
Vymezení prostor pro volné pobíhání psů
1) Pro volné pobíhání psů se vymezují prostory vyznačené v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.
2) Volné pobíhání psů v prostorech uvedených v odst. 1 je možné pouze pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby doprovázející psa.

Článek 4
Sankce

Porušení povinností stanovených v této vyhlášce se postihuje podle zvláštních zákonů.

1) § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
2) Fyzickou osobou se rozumí např. chovatel psa, jeho vlastník či doprovázející osoba.

Článek 5
Zrušovací ustanovení
Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška města Česká Lípa č. 2/2013, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Česká Lípa a vymezují prostory pro volné pobíhání psů, ze dne 23.01.2013.

Článek 6
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Ing. Jaroslav Turnhöfer v.r.
I. místostarosta

Ing. Jitka Volfová v.r.
starostka

datum schválení: 16. prosince 2020
datum nabytí platnosti: 17. prosince 2020
datum účinnosti: 2. ledna 2021

Externí zdroje

Článek Petry Hámové z Českolipského deníku „Venčení psů v Lípě bude mít nová pravidla. Mění se seznam ploch pro volný pohyb“ ze dne 18. prosince 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *